ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Certificate Preview
เกียรติบัตร คณะกรรมการพิจารณารางวัลคุรุชนคนคุณะรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ปีจำปี พ.ศ. 2564
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 20 ต.ค. 2565
Certificate Preview
เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co - Creation Project) ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้รางวัลชมเชย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 9 พ.ย. 2565
Certificate Preview
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co - Creation Project) ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 9 พ.ย. 2565
Certificate Preview
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co - Creation Project) ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้รางวัลชมเชย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 9 พ.ย. 2565
Certificate Preview
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co - Creation Project) ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 9 พ.ย. 2565
Certificate Preview
เกียรติบัตรผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ (ระดับดี) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 20 ต.ค. 2565
Certificate Preview
เกียรติบัตรผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ (ระดับดีมาก) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 20 ต.ค. 2565
Certificate Preview
เกียรติบัตรผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ (ระดับดีเยี่ยม) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 20 ต.ค. 2565